Biquinis Bodycon kobiecy strój kąpielowy Leaves z modnymi paskami (ID 7542) Poland

0 Purchase offer
End 2019-03-13 11:40
To the end remained
  00 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund
94,20 USD
79 % OFF
20,17 USD
Available quantity: 50 arts
Size:
S
M
L
XL
XXL
Quantity
from 50 arts

Supply: 52 Days Free shipping
Delivery cost: 0 USD

 • Courier

Payment

 • Electronic payment

product specification
Size
S, M, L, XL, XXL

Product description

Biquinis Bodycon kobiecy strój kąpielowy Leaves z modnymi paskami:
Elegancki, seksowny bardzo modny w tym sezonie jednoczęsciowy strój kąpielowy.
Jednoczęściowy strój liściasty wzór dodaje uroku. Dekolt zdobią modne paski.
Push up biustonosz modeluje i powiększa biust.
Bardzo wygodne efektowne figi.
Pięknie podkreśla kobiece atuty.
Kostium wewnątrz wykończony miłą podszewką, dzięki której nie prześwituje.
Strój idealny na plażę jak również na basen.
Najmodniejszy w tym sezonie.
Idealny dla pań ceniących sobie komfort i wygodę.
Delivery cost
Order amount for free delivery
Delivery time
Courier - electronic payment
0 USD
0 USD
52 Days
About company
Fun Deal - przedstawiamy  super asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. 
Posiada miano Sprzedawcy Profesjonalnego - przyznanego przez Handleo!

Naszym atutem jest pośrednictwo z dostawcami z całego świata. 
Posiadamy dostęp do najciekawszych produktów na rynku w bardzo atrakcyjnych cenach. 


Fun Del - to wysoka jakość obsługi, bo Klient jest najważniejszy! 


 
REGULAMIN USŁUGI FUN DEAL (USŁUGI POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość), na rzecz kupującego (klienta) będącego konsumentem, usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów sprzedaży towarów ze sprzedawcami z państw trzecich.
 2. Usługa pośrednictwa (Fan Deal) jest dostępna dla użytkowników platformy handlowej – handleo.com.
 3. Zawarcie umów pośrednictwa odbywa się na warunkach określonych w niniejszym regulaminie dokonywania usługi Fun Deal (usługi pośrednictwa sprzedaży), regulaminie handleo.com, oraz według obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ogólne zasady korzystania z platformy handlowej handleo.com (w szczególności dotyczące rejestracji, weryfikacji konta, zamieszczanych na portalu treści) zostały ujęte w odrębnym regulaminie. Wszystkie regulaminy i wykazy opłat są dostępne na stornie internetowej www.handleo.com.
 5. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. pośrednik - Handleo Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu ul. Sadowa 6, 22-400 Zamość, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000620196 oraz o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9223053021, REGON: 364534633;
  2. klient – użytkownik serwisu Handlo.com, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c. (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), na którego rzecz pośrednik świadczy usługę pośrednictwa.
  3. sprzedawca z państwa trzeciego – podmiot prawa mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, ani nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  4. usługa pośrednictwa (usługa Fun Deal) – usługa pośrednictwa, świadczona przez pośrednika na rzecz klienta, w zakresie zawierania w imieniu i na rzecz klienta umów sprzedaży ze sprzedawcami z państw trzecich, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. USŁUGA FUN DEAL
 1. Usługa pośrednictwa (usługa Fun Deal) polega na zawarciu w imieniu i na rzecz klienta umowy sprzedaży ze sprzedawcą z państwa trzeciego, na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa.
 2. Stronami umowy pośrednictwa są – klient oraz pośrednik.
 3. Na podstawie umowy pośrednictwa, klient udziela pełnomocnictwa pośrednikowi do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży konkretnego towaru od sprzedawcy z państwa trzeciego, zobowiązuje się do zapłacenia pośrednikowi ceny towaru, wynagrodzenia za pośrednictwo oraz kosztów transportu towaru, natomiast pośrednik zobowiązuje się do zawarcia w imieniu i na rzecz klienta umowy sprzedaży oraz zapłacenie sprzedawcy z państwa trzeciego ceny towaru oraz kosztów transportu.
 4. Konkretna treść umowy pośrednictwa jest określana między stronami, w związku z wybraną przez klienta ofertą, zmieszczoną na platformie handleo.com i opatrzoną adnotacją Fun Deal.
 5. W wyniku wykonania na rzecz klienta usługi pośrednictwa, zostaje zawarta umowa sprzedaży, której stronami są – klient (jako kupujących) oraz sprzedawca z państwa trzeciego (jako sprzedawca). Pośrednik nie jest stroną, zawieranej w imieniu i na rzecz klienta, umowy sprzedaży.
 6. Klient jest obowiązany do poniesienia wszelkich należności publicznoprawnych, takich jak np. cło oraz podatek od towarów i usług (podatek VAT) oraz dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych, jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują taki obowiązek, w związku z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży ze sprzedawcami z państw trzecich. Koszty te nie będą zwracane przez pośrednika.

§3. UMOWY POŚREDNICTWA
 1. Do zawarcia umowy pośrednictwa między klientem a pośrednikiem dochodzi w momencie skorzystania przez klienta z oferty pośrednictwa (złożenia przez klienta zamówienia), zamieszczonej na platformie handleo.com z oznaczeniem - Fun Deal, oraz po opłaceniu przez klienta na rzecz pośrednika należności wynikających z zawarcia umowy pośrednictwa.
 2. Warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa jest wyrażenie przez klienta wyraźnego żądania wykonania usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, co jest związane z utratą prawa do odstąpienia od umowy pośrednictwa.
 3. Warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa jest wyrażenie przez klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz ich przekazanie podmiotowi znajdującemu się w państwie trzecim, w celu realizacji umowy pośrednictwa.
 4. Oferta, o której mowa w ust. 1, określa co najmniej towar oraz cenę. Cena zawiera wynagrodzenie pośrednika. Cena nie uwzględnia ewentualnych opłat publicznoprawnych (ceł, podatków), które mogą obciążać klienta, w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w związku z importem towaru).
 5. Przed zawarciem umowy pośrednictwa, pośrednik umożliwi klientowi zapoznanie się ze wszystkimi regulaminami oraz wykazami opłat, dotyczącymi korzystania z platformy handleo.com, dokonywania transakcji na tej platformie, a w szczególności z regulaminem usługi pośrednictwa (Fun Deal). Klient jest zobowiązany do zapoznania się z tymi dokumentami przed zawarciem umowy pośrednictwa.
 6. Po zawarciu umowy pośrednictwa, pośrednik przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.

§4. TECHNICZNY ASPEKT ZAWIERANIA UMÓW POŚREDNICTWA
 1. Klient platformy handleo.com ma możliwość dokonywania zamówień przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przerw technicznych oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.
 2. Zawierając umowę pośrednictwa na handleo.com, klient korzysta z wirtualnego koszyka. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym klientowi gromadzenie wybranych towarów przed ich zamówieniem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy. Przed złożeniem zamówienia klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub ich usuwanie.
 3. W koszyku klienta mogą się znaleźć zarówno towary oferowane przez sprzedawców na handlo.com, jak również towary oferowane w ramach umowy pośrednictwa (usługi Fun Deal). W przypadku złożenia takiego zamówienia, dojdzie do zawarcia dwóch lub więcej umów – pośrednictwa i sprzedaży.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień. Formularz zamówienia może składać się z formularzy jednostkowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar,
  4. formy dowodu zakupu,
  5. akceptacji niniejszego załącznika oraz informacji dotyczących zasad transakcji sprzedającego, od którego towar pochodzi.
 5. Towar zostanie przesłany na adres przypisany do konta, chyba że klient wskaże inny adres dostawy.
 6. Złożenie zamówienia wymaga wskazania przez klienta wszelkich niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji danych, a także dokonania akceptacji stosownych regulaminów.
 7. Z chwilą złożenia zamówienia klient wyraża zgodę na przekazanie sklepom internetowym, z których towary pochodzą, danych objętych formularzem zamówienia lub przypisanych do konta, które służą do realizacji transakcji.
 8. Handleo Sp. z o.o. wysyła do obydwu kontrahentów wiadomość mailową potwierdzającą dokonanie danej transakcji.

§5. KOSZTY ZAMÓWIENIA TOWARU W USŁUDZE POŚREDNICTWA
 1. Płatności za towary (cena sprzedaży, koszty dostawy, wynagrodzenie pośrednika) nabywane w ramach umowy pośrednictwa (usługi Fun Deal) mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w handleo.com, w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez operatora płatności w ramach usługi płatniczej. Klient może zostać obciążony kosztami wynikającymi z wybranego przez siebie sposobu płatności.
 2. Ceny wskazane w ofertach towarów, dostępnych w ramach usługi Fun Deal są cenami zawierającymi cenę sprzedaży oraz wynagrodzenie pośrednika. Ceny te nie uwzględniają ewentualnych opłat publicznoprawnych (ceł, podatków), które mogą obciążać klienta, w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w związku z importem towaru).
 3. Koszty dostawy towaru do klienta wskazywane są odrębnie. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez kupującego.

§6. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
 1. Dokonywanie płatności wynikających z transakcji następuje w walucie, w której została wyrażona w ofercie cena towaru.
 2. Klient dokonując wyboru formy płatności w ramach zawierania transakcji na handleo.com, ma możliwość skorzystania z usługi płatniczej świadczonej przez operatora płatności.
 3. Usługa płatnicza świadczona przez operatora płatności może uwzględniać przewalutowanie na zasadach określonych przez operatora płatności.
 4. Za towary można płacić również za pomocą:
  1. płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe,
  2. walutach, w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych,
  3. płatności dokonywane za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z operatorem płatności w ramach realizacji usługi płatniczej.

§7. DOSTAWA TOWARU
 1. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez sprzedawcę z państwa trzeciego w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Paczki wysyłane są z poza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
 3. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od daty wysłania paczki.

§8. PEŁNOMOCNICTWO
Zawarcie umowy pośrednictwa jest jednoznaczne z udzieleniem pośrednikowi pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży ze sprzedawcą z państwa trzeciego, zamówienia dostawy towaru na wskazany przez klienta adres, opłacenia ceny sprzedaży oraz kosztów transportu.

§9. OBOWIĄZKI POŚREDNIKA
 1. Obowiązkiem pośrednika jest zawarcie w imieniu i na rzecz klienta konkretnej umowy sprzedaży ze sprzedawcą z państwa trzeciego, według złożonego przez klienta zamówienia (wybranej oferty).
 2. Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, które ciążą na sprzedawcach towarów:
  1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
  2. przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
  3. ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,
  4. ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy,
  5. przyjmuje zwroty towarów, w sytuacji gdy Klient wnioskuje o zwrot towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania,
  6. dostarcza klientowi instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim

§10. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru klient może złożyć pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od sprzedawcy.
 2. Złożenie przez klienta oświadczenia o zwrocie towaru jest jednoznaczne z przeniesieniem na pośrednika własności zakupionej rzeczy oraz wszelkich praw przysługujących klientowi względem sprzedającego, wynikających z zawartej umowy sprzedaży; za zwrotem części kosztów poniesionych przez klienta, w związku z zawarciem umowy pośrednictwa.
 3. Klient jest zobowiązany do przesłania towaru na adres pośrednika niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o zwrocie towaru, jednak nie później niż w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia. Pośrednik zwróci koszty przesłania towaru, jednak nie więcej niż 8 zł.
 4. Pośrednik zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru oraz otrzymanie przesłanego towaru, zwrócić klientowi dokonane przez niego płatności. Pośrednik zatrzyma jednak przysługujące mu wynagrodzenie za pośrednictwo, odpowiadające stopniowi wykonania usługi pośrednictwa.
 5. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną.
 7. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają następujące produkty: stroje kąpielowe, bielizna osobista (majtki, biustonosz, body).

§11. REKLAMACJE
 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Handleo Sp. z o.o. w zakresie umów pośrednictwa (usługi Fun Deal).
 2. Reklamacje dotyczące usług operatora płatności powinny być dokonywane bezpośrednio operatorowi płatności.
 3. Reklamacje kierowane do Handleo Sp. z o.o., składanie reklamacji oraz ich rozpatrywanie odbywa się na zasadach opisanych w regulaminie handleo.com, chyba że co innego wynika w przepisach niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku skierowania do Handleo Sp. z o.o. reklamacji dotyczącej usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana operatorowi płatności, o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do konta kupującego.
 6. Reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od sprzedawców z państw trzecich, zawieranych w ramach usługi pośrednictwa, czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy będą rozpatrywane przez pośrednika.

§12. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Wykonanie umowy pośrednictwa wymaga przetwarzania danych osobowych klienta oraz ich przesyłania do państw trzecich.
 2. Pośrednik, jako administrator danych osobowych, zapewnia ich należytą ochronę, wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych klienta, jako użytkownika platformy handlo.com, znajdują się w regulaminie handleo.com. Wszystkie regulaminy i wykazy opłat są dostępne na stornie internetowej www.handleo.com.
Complaints
 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Handleo Sp. z o.o. w zakresie umów pośrednictwa (usługi Fun Deal).
 2. Reklamacje dotyczące usług operatora płatności powinny być dokonywane bezpośrednio operatorowi płatności.
 3. Reklamacje kierowane do Handleo Sp. z o.o., składanie reklamacji oraz ich rozpatrywanie odbywa się na zasadach opisanych w regulaminie handleo.com, chyba że co innego wynika w przepisach niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku skierowania do Handleo Sp. z o.o. reklamacji dotyczącej usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana operatorowi płatności, o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do konta kupującego.
 6. Reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od sprzedawców z państw trzecich, zawieranych w ramach usługi pośrednictwa, czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy będą rozpatrywane przez pośrednika.
Withdrawal from the contract
Returns
 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru klient może złożyć pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od sprzedawcy.
 2. Złożenie przez klienta oświadczenia o zwrocie towaru jest jednoznaczne z przeniesieniem na pośrednika własności zakupionej rzeczy oraz wszelkich praw przysługujących klientowi względem sprzedającego, wynikających z zawartej umowy sprzedaży; za zwrotem części kosztów poniesionych przez klienta, w związku z zawarciem umowy pośrednictwa.
 3. Klient jest zobowiązany do przesłania towaru na adres pośrednika niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o zwrocie towaru, jednak nie później niż w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia. Pośrednik zwróci koszty przesłania towaru, jednak nie więcej niż 8 zł.
 4. Pośrednik zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru oraz otrzymanie przesłanego towaru, zwrócić klientowi dokonane przez niego płatności. Pośrednik zatrzyma jednak przysługujące mu wynagrodzenie za pośrednictwo, odpowiadające stopniowi wykonania usługi pośrednictwa.
 5. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną.
 7. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają następujące produkty: stroje kąpielowe, bielizna osobista (majtki, biustonosz, body).
Warranty
Log in to add your opinion about the product
number of views: 97